Algemene voorwaarden | Industrial-Home | Industriële meubels
Locatie icoontje Industrial Home
Showrooms bij mensen thuis en in Loods 5
Icoontje bedenktermijn webshop Industrial Home
14 dagen bedenktijd
Maatwerk
Maatwerk? Geen probleem!
Icon Montage Ih
Volledige montage mogelijk

-15% korting met code ACTIE15

Algemene Voorwaarden Industrial-Home V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Industrial-Home: de besloten vennootschap Industrial-Home V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende aan de (2515XC) Lekstraat 111 te Den Haag, Nederland (KvK-nummer 70729778 BTW-nummer NL858437260B01, telefoon 0619960500, e-mail info@industrial-home.com).

2. De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder met Industrial-Home een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Industrial-Home een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

3. Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

5. Afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaardering zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle tot stand gekomen overeenkomsten en verrichte en te verrichten diensten en handelingen. De toepasselijkheid van eventueel door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

2. Bij strijdigheid tussen de inhoud van gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Artikel 3 - De overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en offertes van Industrial-Home zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Eventuele vergissingen, zoals onjuiste prijsvermeldingen en calculatie- en schrijffouten, op de website van Industrial-Home, in reclame-uitingen, in aanbiedingen en offertes, publicaties, orderbevestigingen of andere bescheiden afkomstig van Industrial-Home zijn niet bindend.

2. Indien de afnemer aan Industrial-Home gegevens, tekeningen en dergelijke heeft verstrekt, mag Industrial-Home uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal de aanbieding daarvan worden gebaseerd.

3. De overeenkomst komt schriftelijk tot stand. Wijzigen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen afnemer en Industrial-Home zijn overeengekomen.

4. Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

Artikel 4 - Kwaliteit en omschrijving

1. Industrial-Home verbindt zich jegens de afnemer om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de overeenkomst omschreven.

2. In geval van maatwerk zijn minimale afwijkingen in afmetingen geoorloofd. Industrial-Home is gerechtigd om voor wat betreft bladen die uit hout zijn vervaardigd 4% af te wijken van de overeengekomen afmetingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Industrial-Home verbindt zich jegens de afnemer hem goederen te leveren die van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn.

4. Industrial-Home staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel Industrial-Home kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

1. Industrial-Home blijft eigenaar van de aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en is niet gerechtigd de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, tot dat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Industrial-Home de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen en dergelijke.

Artikel 6 - De levertijd

1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Industrial-Home bij benadering vastgesteld.

2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Industrial-Home ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.

3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Industrial-Home én, voor zover overeengekomen, de aanbetaling is ontvangen.

4. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt Industrial-Home een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is 120 dagen na de bevestiging van uw bestelling. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om het bedrag dat u voor het product hebt betaald terug te storten of een vervangend product van gelijke waarde toe te sturen.

5. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 7 - De levering

1. Helaas is afhalen niet mogelijk. U kunt het product thuis laten bezorgen door middel van verschillende bezorgingen. Voor uitleg tussen deze kunt u terecht op: verzenden en bezorging
Kosten voor levering staan aangegeven op de website. Mocht u buiten Nederland of België willen laten leveren neem dan contact op met ons via info@industrial-home.com
Transport en eventuele montage naar een hogere verdieping is mogelijk in overleg met de transporteur, en volledig op risico en kosten van de klant.

2. Als u een product laat bezorgen buiten Nederland en België (Duitsland is mogelijk tegen hoger tarief) dan worden producten enkel bezorgd en niet gemonteerd.

3. Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres wijzigen via een whatsapp bericht naar 0619960500

4. Onze producten zijn vaak zwaar, en worden daarom indien nodig door twee of 4 personen vervoerd en naar binnen gebracht. Wanneer een product zwaar is, kan het voorkomen dat de bezorgers door de omstandigheden op de afleverlocatie het product niet redelijkerwijs binnen kunnen krijgen. Deze omstandigheden dienen door u, de klant, zoveel mogelijk geoptimaliseerd te worden.

5. Zorg ervoor dat alle mogelijke obstakels, die het vervoeren van uw goederen kunnen bemoeilijken verwijderd zijn (kastjes, schilderijen, lampen etc.). Dek ook kwetsbare vloeren, muren en doorgangen af en/of attendeer onze chauffeur op de kwetsbaarheid.

6. Industrial-Home is niet aansprakelijkheid voor schade door transport vanaf de eerste deur/eerste ingang. Wel helpen wij u graag om het product binnen te plaatsen.

7. Voor afgesproken leveringen dient u aanwezig te zijn tijdens levering, anders brengen wij €80,- annuleringskosten in rekening.
Uitgesloten zijn afspraken die zonder bevestiging worden gemaakt.

8. Indien de plaats waar de aflevering moet geschieden op het moment van aflevering niet bereikbaar is, bijvoorbeeld omdat de afmetingen van de gekochte goederen te groot blijken te zijn om die plaats te kunnen bereiken en andere transportmiddelen (takel of verhuislift) moeten worden ingezet, komt dat volledig voor rekening en risico van de afnemer.

9. De afnemer dient Industrial-Home voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op de hoogte te stellen van bijzondere omstandigheden die het gebruik van hulpmiddelen zoals een takel of kraan noodzakelijk maken. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de afnemer zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.

10. Indien bij de aflevering door Industrial-Home blijkt dat aflevering niet aanstonds kan plaatsvinden vanwege omstandigheden die voor rekening en risico van de afnemer komen, zoals omschreven in dit artikel, en de afnemer een tweede levering verlangt, dan is Industrial-Home gerechtigd om extra vracht-, leverings- en opslagkosten in rekening te brengen.

11. Industrial-Home en transport partner BR8 hebben het recht om een levering af te breken indien de chauffeur aangeeft dat de afleversituatie onverantwoord is. Transportkosten en eventuele meerkosten zijn voor rekening van u.

12. De bezorging kan door verkeersomstandigheden of andere onverwachte ontwikkelingen buiten de gegeven tijdsindicatie plaats vinden. Hiervoor kunt u geen aanspraak maken op een vergoeding.

13. Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop de producten zijn vervoerd met de levering of enige service tijdens aflevering, dan kunt u contact met ons opnemen op nummer: +31619960500

Artikel 8 - Wijziging Levering

1. U kunt de geplande leveringsdatum van de bestelling wijzigen via BR8 (https://br8.nl/contact). Heeft u gekozen voor een basic levering dan kunt u contact opnemen met 0619960500.

2. Indien u na toezegging 72 uur voor de geplande leveringsdatum de datum nog wilt wijzigen dient u annuleringskosten ter hoogte van €60,- te betalen.

Artikel 9 - De opslag van goederen

1. In het geval te leveren goederen na aanbieding tot levering door de afnemer niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, zal Industrial-Home binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Industrial-Home is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

2. In het geval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Industrial-Home:

2. 1. schriftelijk nakoming van de overeenkomst vorderen, waarbij de afnemer een termijn van maximaal 30 dagen wordt gegund om de goederen alsnog af te nemen;

2.2. indien de te leveren goederen voornoemde nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is Industrial-Home gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de afnemer gehouden is de door Industrial-Home geleden schade te vergoeden.

Artikel 10 - Het vervoer en beschadiging bij aflevering

1. Tenzij anders is overeengekomen, is in de overeenkomst begrepen het vervoer van de gekochte goederen door Industrial-Home, die het risico van beschadiging en verlies draagt.

2. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer binnen 2 werkdagen een melding gemaakt te worden via whatsapp +31619960500 of in geval u niet beschikt over whatsapp naar info@industrial-home.com. Indien bij de aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen, dient dit door de afnemer te worden vermeld.

Artikel 11 – Retour/ uitsluiting herroepingsrecht / beëindiging van de overeenkomst

1. Het merendeel van de door Industrial-Home vervaardigde en/of geleverde goederen betreft op maat gemaakte producten en is niet geprefabriceerd, waaronder in ieder geval begrepen goederen die door Industrial-Home worden vervaardigd uit hout en metaal. In deze bedoelt men alle artikelen die in de fabriek van Industrial-Home vervaardigd worden. Dit gaat om alle tafels, salontafels, kasten, tv-meubels, spiegels en wandplanken welke op maat gemaakt worden binnen onze eigen werkplaats. (de HPL en ECO-lijn zijn hiervan uitgesloten) Ook al is er sprake van een overeenkomst op afstand tussen Industrial-Home en een consument, heeft de consument geen recht op ontbinding van de overeenkomst, omdat de producten worden vervaardigd en geleverd volgens de specificaties van de consument en/of worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument.

2. Bij producten uit voorraad (dat wil zeggen lampen, krukken en stoelen)
kan de afnemer deze binnen 14 dagen na ontvangst retourneren zonder opgaaf van redenen. Dit dient aangemeld te worden per mail: info@industrrial-home.com Het retouradres is: Industrial-Home, Lekstraat 111, 2515XC, Den Haag en dient volledig en onbeschadigd in de originele verpakking verstuurd te worden. Zodra het product ontvangen is door Industrial-Home wordt volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen na dag van ontvangst teruggestort.

3. Retourkosten zijn voor eigen rekening consument.

4. Indien de afnemer de overeenkomst wil beëindigingen zonder dat er sprake is van een tekortkoming en Industrial-Home hiermee instemt, kan de overeenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Industrial-Home heeft in dat geval recht op vergoeding van schade, zowel geleden verlies als gederfde winst. De hoogte van de door de afnemer verschuldigde schadevergoeding wordt begroot en vastgesteld door Industrial-Home.

5. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Industrial-Home niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Industrial-Home het recht, zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dat neemt niet weg dat partijen in dat geval over en weer voorstellen kunnen doen om de overeenkomst zodanig te wijzigen dat juiste en volledige nakoming wel mogelijk is.

6. Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, of indien beslag wordt gelegd op een deel van zijn vermogen, is Industrial-Home gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 - Betaling

1. Betaling dient te geschieden in euro. Bij de door Industrial-Home gehanteerde prijzen wordt vermeld of deze inclusief of exclusief BTW zijn.

2. In het geval Industrial-Home een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.

3. Indien een factuur wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is van rechtswege in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.

4. De consument is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke rente ex artikel 6: 119 BW verschuldigd. De zakelijke afnemer is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke handelsrente ex artikel 6: 119a BW verschuldigd.

5. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel stuurt Industrial-Home aan de consument na het intreden van het verzuim een aanmaning, waarbij hij wordt aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag naar aanmaning. Daarbij wordt de consument erop gewezen dat hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zal raken indien betaling uitblijft, waarbij de hoogte van de incassokosten wordt aangezegd.

6. Industrial-Home is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Industrial-Home is in dat geval gerechtigd derden voor incasso in te schakelen. De afnemer is in dat geval tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit.

7. De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd de betaling van het gedeeltelijk van het verschuldigde bedrag op te schorten dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 13 - Garantie

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat Industrial-Home voor een periode van twaalf maanden na aflevering in voor de deugdelijkheid van de afgeleverde zaken. Indien een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

2. De afnemer moet Industrial-Home in alle gevallen gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen. De aansprakelijkheid van Industrial-Home is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Industrial-Home.

3. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
• Normale slijtage
• Onoordeelkundig gebruik
• Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
• Installatie, (de)montage, wijziging of reparatie door de afnemer of derden Gebruik tegen advies in van Industrial-Home

4. Geen garantie wordt gegeven op:
• Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
• Goederen of onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend;
• Het werken van hout (zie uitvoerig het hierna volgende artikel lid).

5. Op alle (eiken-)houten onderdelen geldt een beperkte garantie. Hout is een natuurproduct. Het door Industrial-Home gebruikte hout is gezaagd en gedroogd met een vochtpercentage tussen circa 8% en 12%, waardoor het product geschikt is voor gebruik in een verwarmde ruimte. Hout neemt vocht op en laat vocht los, afhankelijk van de luchtvochtigheid in de omgeving. Hout zal nauwelijks ‘werken’ (waaronder o.m. wordt verstaan het uitzetten, krimpen, scheuren en/of kromtrekken daarvan) indien de luchtvochtigheid in de ruimte op een redelijk constant niveau blijft. De hoogte van de luchtvochtigheid is van belang voor de mate van het werken van de houten delen waaruit de geleverde zaak bestaat. Om de luchtvochtigheid te meten, raadt Industrial-Home aan een hygrometer te gebruiken, die moet worden geplaatst op ooghoogte, niet op de tocht en niet in de zon. Industrial-Home wijst erop dat de luchtvochtigheid in het stookseizoen extreem laag kan worden, met als gevolg dat er lichte scheurvorming optreedt. In dat geval kan een pannetje water op de verwarming of kachel een afdoende oplossing bieden. Een nagenoeg constante luchtvochtigheid van ongeveer 55%, met in de winter een daling van circa 10% en in de zomer een stijging van circa 10%, wordt voor zowel de (eiken-)houten onderdelen als voor de gebruikers zelf als een gezond leefklimaat beschouwd. Voor wat betreft de houten onderdelen geeft Industrial-Home uitsluitend garantie op productiefouten. Op het werken van het hout wordt geen garantie gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om het werken van hout zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

1. Industrial-Home is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen of anderszins, alsmede wegens vertraging in de levering van goederen, behoudens opzet of grove schuld zijdens Industrial-Home.

2. Indien Industrial-Home aansprakelijk is, zal zij nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen de afnemer en Industrial-Home.

3. Indien Industrial-Home zich niet op enige exoneratie zou kunnen beroepen, dan is de aansprakelijkheid van Industrial-Home beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

Artikel 15 - Klachten

1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten met betrekking tot de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij Industrial-Home slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen twee dagen na aflevering van de goederen. Dit kunt u kenbaar maken op Whatsapp nummer +31619960500 vermeldt hier ook altijd het bijbehorende ordernummer of per mail: info@industrial-home.com. Industrial-Home streeft ernaar uw klacht binnen 7 dagen in behandeling te nemen. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

2. Indien kennisgeving binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.

3. Als vaststaat dat een product gebrekkig is en dit op tijd is gemeld dan zal Industrial-Home de klacht binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door u vervangen, herstellen of vergoeden. Als u een klacht later meldt dan de 2 dagen na levering, komt u geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling

Artikel 16 - Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE AFNEMERS

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer : iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, die staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het nationale equivalent daarvan;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurzame gegevens drager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ondernemer en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Product: ieder op grond van de overeenkomst door ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Voorwaarden : deze algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ondernemer en een afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Ondernemer en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

3. Indien ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 - Het aanbod

1. Ieder aanbod van de ondernemer op de website is vrijblijvend.

2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 4 - Prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 5 - Betaling en eigendomsvoorbehoud

1. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

2. De website van ondernemer is zo ingericht dat de bestelling van producten niet kan zijn afgerond alvorens de afnemer de gehele vraagprijs betaald heeft. Mochten er afwijkende afspraken zijn gemaakt tussen de ondernemer en de afnemer (bij zowel offline als online verkoop), dan geschiedt iedere levering onder het in de volgende leden geregeld eigendomsvoorbehoud.

3. Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ondernemer totdat afnemer alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

4. Door ondernemer geleverde zaken, die ingevolge het vorige lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

5. De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.

6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7. In het geval ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ondernemer en door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ondernemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 6 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van de afnemer dat gekoppeld is aan zijn Kamer van Koophandel inschrijving (in Nederland) of nationaal equivalent

3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 - Reclame en herroepingsrecht

1. Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

2. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 (dertig) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

3. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

Artikel 8 - Nakoming overeenkomst - Conformiteit

De afnemer is er van op de hoogte dat vrijwel alle door de ondernemer aangeboden en verkochte producten niet nieuw zijn, in die zin dat zij na vervaardiging meerdere eigenaren hebben gehad. Een groot aantal producten zijn van zodanige leeftijd dat ook ondernemer niet weet, of kan weten, wat de voorgeschiedenis in de zin van gebruik en eigenaren is geweest. De aankoop van de door ondernemer aangeboden producten geschiedt derhalve voetstoots.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1. Ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfs stagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

3. Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van ondernemer jegens afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan ondernemer betaalde factuurbedrag voor het in dit geval gebrekkige product dat de beweerdelijke schade veroorzaakt heeft.

4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 10 - Vrijwaring

1. De afnemer vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ondernemer toerekenbaar is.

2. Indien ondernemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehouden ondernemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ondernemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ondernemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 11 - Overmacht

1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor

3. Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Zuid-Holland.

3. De ondernemer is gerechtigd al zijn in verband met geschillen te maken kosten, zowel binnen- als buitengerechtelijke - waaronder maar niet uitsluitend uitdrukkelijk zijn inbegrepen de volledige advocaat kosten - op de consument te verhalen.

Artikel 13 - Wijziging voorwaarden

1. De ondernemer behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de ondernemer. Afnemer wordt geadviseerd om regelmatig de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.