Regulamin | Dom Przemysłowy | Meble przemysłowe
Ikona lokalizacji Dom przemysłowy
Salony wystawowe w domach klientów i w Szopa 5
Ikona sklepu internetowego Industrial Home
14 dni okres refleksji
dostosowywanie
Dostosowywanie? Nie ma problemu!
Zestaw ikon Ih
Wystarczający edytować możliwy

BEZPŁATNA roczna konserwacja Twojego stołu? Staje się CZŁONEK SREBRNY!

Ogólne Warunki Handlowe Industrial-Home VOF

REGULAMIN DLA KONSUMENTÓW

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszych ogólnych warunkach obowiązują następujące definicje:

1. Industrial-Home: firma prywatna Industrial-Home VOF, z siedzibą i głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem (2515XC) Lekstraat 111 w Hadze, Holandia (Izba Handlowa numer 70729778, numer VAT NL858437260B01, telefon 0619960500, e- Poczta info@industrial-home.com).

2. Klient: kupujący/klient lub ktokolwiek, kto zawiera lub chce zawrzeć umowę z Industrial-Home lub dla kogo Industrial-Home składa ofertę lub wykonuje dostawę lub świadczenie.

3. Klient biznesowy: klient, który działa w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej.

4. Konsument: klient, który nie wykonuje zawodu lub działalności gospodarczej.

5. Dostawa: aktualna oferta dla klienta uzgodnionego towaru.

Artykuł 2 - Zastosowanie

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, wszystkich zawartych umów oraz usług i czynności wykonanych i do wykonania. Wyklucza się zastosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków stosowanych przez klienta.

2. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią zawartej umowy a niniejszymi ogólnymi warunkami, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

Artykuł 3 - Umowa

1. Wszystkie oferty i wyceny Industrial-Home są niezobowiązujące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Wszelkie błędy, takie jak błędne wskazania cen oraz błędy obliczeniowe i pisarskie, na stronie internetowej Industrial-Home, w reklamach, ofertach i wycenach, publikacjach, potwierdzeniach zamówień lub innych dokumentach pochodzących od Industrial-Home nie są wiążące.

2. Jeżeli klient dostarczył Industrial-Home dane, rysunki itp., Industrial-Home może założyć, że są one prawidłowe i kompletne, a oferta będzie na nich oparta.

3. Umowa zawierana jest w formie pisemnej. Zmiany w umowie i odstępstwa od niniejszych ogólnych warunków będą skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione na piśmie między klientem a Industrial-Home.

4. Jeżeli zmiany w umowie prowadzą do wzrostu lub obniżenia kosztów, wynikająca z tego zmiana ceny zakupu musi zostać pisemnie uzgodniona między stronami.

Artykuł 4 - Jakość i opis

1. Industrial-Home zobowiązuje się wobec klienta do dostarczenia mu towaru w opisie, jakości i ilości, jak określono w umowie.

2. W przypadku personalizacji dopuszczalne są minimalne odchylenia wymiarów. Industrial-Home ma prawo odstąpić od uzgodnionych wymiarów w odniesieniu do blatów wykonanych z drewna 4%, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.

3. Industrial-Home zobowiązuje się wobec klienta dostarczyć mu towary wykonane z solidnych materiałów io dobrym wyglądzie.

4. Industrial-Home nie gwarantuje, że towary są odpowiednie do celu, do którego klient chce ich użyć, nawet jeśli Industrial-Home poinformował o tym celu, chyba że uzgodniono inaczej.

Artykuł 5 - Zastrzeżenie tytułu i własności intelektualnej

1. Industrial-Home pozostaje właścicielem towaru sprzedanego klientowi tak długo, jak klient nie zapłacił całej kwoty należnej z tytułu umowy. Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarem i nie jest uprawniony do wydania towaru osobom trzecim ani do oddania go w zastaw, użyczenia lub zabrania lub usunięcia z miejsca, w którym został dostarczony, aż do całkowitego cena zakupu oraz wszelkie dodatkowe odsetki i koszty zostały opłacone w całości.

2. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Industrial-Home zachowuje prawa autorskie i wszelkie prawa własności intelektualnej do złożonych ofert, projektów, obrazów, rysunków, (próbnych) modeli i tym podobnych dostarczonych przez siebie.

Artykuł 6 - Czas dostawy

1. Czas dostawy i/lub okres realizacji zostanie określony w przybliżeniu przez Industrial-Home.

2. Industrial-Home przy ustalaniu terminu dostawy i/lub terminu realizacji zakłada, że może zrealizować zamówienie w znanych mu w tym czasie okolicznościach.

3. Czas dostawy i/lub okres realizacji rozpoczyna się dopiero po osiągnięciu porozumienia w sprawie wszystkich szczegółów handlowych i technicznych, w posiadaniu Industrial-Home wszelkich niezbędnych informacji oraz, o ile zostało to uzgodnione, wpłynęła zaliczka.

4. Jeśli przewidywany czas dostawy i/lub okres realizacji zostanie przekroczony, Industrial-Home otrzyma kolejny termin na dostawę. Ten dalszy okres wynosi 120 dni po potwierdzeniu zamówienia. Jeśli nie jest to możliwe, możesz zażądać od nas zwrotu kwoty zapłaconej za produkt lub wysłania produktu zastępczego o równej wartości.

5. Przekroczenie terminu dostawy i/lub terminu realizacji w żaden sposób nie uprawnia do odszkodowania.

Artykuł 7 - Dostawa

1. Niestety odbiór nie jest możliwy. Możesz otrzymać produkt do domu za pośrednictwem różnych dostaw. Aby uzyskać wyjaśnienie między nimi, odwiedź: Wysyłka i dostawa
Koszty dostawy wskazane są na stronie internetowej. Jeśli chcesz mieć dostawę poza Holandię lub Belgię, skontaktuj się z nami za pośrednictwem info@industrial-home.com
Transport i ewentualny montaż na wyższą kondygnację możliwy jest w porozumieniu z przewoźnikiem i całkowicie na ryzyko i koszt klienta.

2. Jeśli masz produkt dostarczony poza Holandię i Belgię (Niemcy są możliwe po wyższej stawce), produkty zostaną dostarczone, a nie zmontowane.

3. Dostarczymy Twój produkt pod wskazany przez Ciebie podczas składania zamówienia adres. Możesz zmienić adres za pomocą wiadomości WhatsApp na 0619960500

4. Nasze produkty są często ciężkie, dlatego w razie potrzeby są transportowane i wnoszone przez dwie lub cztery osoby. Gdy produkt jest ciężki, okoliczności w miejscu dostawy mogą uniemożliwić dostawcom racjonalne odebranie produktu. Warunki te powinny być maksymalnie zoptymalizowane przez Ciebie, klienta.

5. Upewnij się, że wszystkie przeszkody, które mogłyby utrudnić transport Twoich towarów, zostały usunięte (szafy, obrazy, lampy itp.). Zakryj również wrażliwe podłogi, ściany i przejścia i/lub wskaż podatność naszego kierowcy.

6. Industrial-Home nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane transportem od pierwszych drzwi/pierwszego wejścia. Chętnie pomożemy Ci umieścić produkt w pomieszczeniu.

7. W przypadku uzgodnionych dostaw musisz być obecny podczas dostawy, w przeciwnym razie naliczymy opłatę za anulowanie w wysokości 80 €.
Wyłączone są umowy zawierane bez potwierdzenia.

8. Jeżeli miejsce, w którym ma nastąpić dostawa nie jest dostępne w momencie dostawy, na przykład dlatego, że wymiary zakupionego towaru okazują się zbyt duże, aby móc dotrzeć do tego miejsca i innych środków transportu (podnośnik lub należy użyć windy do usuwania), odbywa się to wyłącznie na koszt i ryzyko klienta.

9. Klient musi poinformować Industrial-Home przed zawarciem umowy o szczególnych okolicznościach, które wymagają użycia pomocy, takich jak wciągnik lub dźwig. W przypadku podania przez klienta błędnych lub niepełnych informacji, koszty korzystania z pomocy specjalnych obciążają jego rachunek.

10. Jeżeli po dostarczeniu przez Industrial-Home okaże się, że dostawa nie może nastąpić natychmiast z powodu okoliczności, które są na koszt i ryzyko klienta, jak opisano w niniejszym artykule, a klient wymaga drugiej dostawy, Industrial-Home ma prawo naliczyć dodatkowe koszty frachtu, dostawy i magazynowania.

11. Industrial-Home i partner transportowy BR8 mają prawo do przerwania dostawy, jeśli kierowca wskaże, że sytuacja dostawy jest nieodpowiedzialna. Koszty transportu i wszelkie dodatkowe koszty są na Twoim koncie.

12. Dostawa może nastąpić poza wyznaczonym czasem ze względu na warunki drogowe lub inne nieoczekiwane wydarzenia. Nie możesz domagać się odszkodowania z tego tytułu.

13. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki produkty zostały dostarczone wraz z dostawą lub jakąkolwiek usługą podczas dostawy, możesz skontaktować się z nami pod numerem: +31619960500

Artykuł 8 - Zmiana w dostawie

1. Możesz zmienić planowany termin dostawy zamówienia poprzez BR8 (https://br8.nl/kontakt). Jeśli wybrałeś podstawową dostawę, skontaktuj się z 0619960500.

2. Jeśli chcesz zmienić termin po upływie 72 godzin przed planowanym terminem dostawy, musisz uiścić opłatę za anulowanie w wysokości 60 €.

Artykuł 9 - Przechowywanie towarów

1. W przypadku, gdy towary, które mają zostać dostarczone, nie zostaną przyjęte przez klienta po złożeniu oferty, z innego powodu niż z powodu wadliwej dostawy, Industrial-Home zrealizuje drugą dostawę w rozsądnym terminie. Industrial-Home ma prawo obciążyć klienta kosztami magazynowania oraz dalszymi szkodami i kosztami po odmowie lub po drugiej dostawie.

2. W przypadku, gdy druga dostawa również nie zostanie przyjęta, Industrial-Home:

2. 1. żądać wykonania umowy w formie pisemnej, przy czym Klientowi przyznaje się maksymalny termin 30 dni na odebranie towaru;

2.2. jeżeli wyżej wymienione towary, które mają być dostarczone, nie zostały jeszcze zakupione przez klienta, Industrial-Home jest uprawniony do rozwiązania umowy, w którym to przypadku klient jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Industrial-Home.

Artykuł 10 - Transport i uszkodzenie przy dostawie

1. O ile nie uzgodniono inaczej, umowa obejmuje transport zakupionych towarów przez Industrial-Home, który ponosi ryzyko uszkodzenia i utraty.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przy dostawie towaru, klient musi powiadomić nas w ciągu 2 dni roboczych za pośrednictwem WhatsApp +31619960500 lub w przypadku braku WhatsApp na adres info@industrial-home.com. Jeżeli przy dostawie nie ma możliwości sprawdzenia dostarczonego towaru, klient musi to potwierdzić.

Artykuł 11 – Zwrot / wyłączenie prawa odstąpienia od umowy / rozwiązania umowy

1. Większość towarów wytwarzanych i/lub dostarczanych przez Industrial-Home to produkty wykonywane na zamówienie i nie są prefabrykowane, w tym w każdym przypadku towary produkowane przez Industrial-Home z drewna i metalu. Dotyczy to wszystkich artykułów produkowanych w fabryce Industrial-Home. Dotyczy to wszystkich stołów, stolików kawowych, szafek, mebli RTV, luster i półek ściennych, które wykonujemy na zamówienie we własnym warsztacie. (linie HPL i ECO są wyłączone z tego) Nawet jeśli istnieje umowa na odległość między Industrial-Home a konsumentem, konsument nie ma prawa do rozwiązania umowy, ponieważ produkty są wytwarzane i dostarczane zgodnie ze specyfikacją konsumenta i/lub są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta.

2. Z produktami magazynowymi (tj. lampy, taborety i krzesła)
Klient może go zwrócić w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Należy to zgłosić e-mailem: info@industrrial-home.com Adres zwrotny to: Industrial-Home, Lekstraat 111, 2515XC, Haga i należy go przesłać w całości i w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu. Jak tylko produkt zostanie odebrany przez Industrial-Home, pełna kwota zakupu zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania.

3. Koszty zwrotu pokrywa konsument.

4. Jeżeli klient chce rozwiązać umowę bez uchybień, a Industrial-Home wyraża na to zgodę, umowa może zostać rozwiązana za obopólną zgodą. W takim przypadku Industrial-Home ma prawo do odszkodowania za szkody, zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści. Wysokość odszkodowania należnego od klienta jest szacowana i ustalana przez Industrial-Home.

5. Jeżeli przed lub w trakcie realizacji umowy okaże się, że (dalsze) wykonanie umowy na rzecz Industrial-Home nie jest możliwe na skutek działania siły wyższej, Industrial-Home ma prawo, bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, wykonanie w celu zawieszenia umowy lub rozwiązania umowy. Nie zmienia to faktu, że w takim przypadku strony mogą wspólnie zgłaszać propozycje zmiany umowy w taki sposób, aby możliwa była prawidłowa i pełna realizacja.

6. W przypadku ogłoszenia upadłości klienta, złożenia wniosku o moratorium lub zajęcia części jego majątku, Industrial-Home ma prawo rozwiązać umowę.

Artykuł 12 - Płatność

1. Płatności należy dokonać w euro. Ceny stosowane przez Industrial-Home określają, czy zawierają lub nie zawierają podatku VAT.

2. W przypadku, gdy Industrial-Home realizuje dostawę częściową w celu realizacji umowy, ma prawo żądać zapłaty za dostarczony towar przy każdej dostawie częściowej. Klient otrzymuje fakturę częściową za każdą dostawę częściową.

3. W przypadku wysłania faktury obowiązuje termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury, chyba że uzgodniono inaczej. Klient popada w zwłokę z upływem terminu płatności.

4. Konsument jest winien odsetki ustawowe zgodnie z art. 6:119 holenderskiego kodeksu cywilnego za okres, w którym zalega z zapłatą ceny zakupu. Klient biznesowy jest winien ustawowe odsetki handlowe zgodnie z art. 6: 119a holenderskiego kodeksu cywilnego za okres, w którym zalega z zapłatą ceny zakupu.

5. Bez uszczerbku dla postanowień paragrafu 5 niniejszego artykułu, Industrial-Home wyśle konsumentowi po wystąpieniu zwłoki przypomnienie, w którym zostanie on wezwany do zapłaty w terminie czternastu dni, począwszy od następnego dnia po przypomnienie. Ponadto konsument jest informowany, że w przypadku nieuiszczenia płatności będzie obciążony pozasądowymi kosztami windykacji, informując o wysokości kosztów windykacji.

6. Industrial-Home jest upoważniony do ściągnięcia należnej kwoty bez powiadomienia o zwłoce. W takim przypadku Industrial-Home ma prawo zlecić windykację osobom trzecim. W takim przypadku klient ponosi również pozasądowe koszty windykacji, których wysokość ustalana jest na podstawie ustawy o standardach pozasądowych kosztów windykacji i związanego z nią rozporządzenia.

7. W przypadku reklamacji klientowi przysługuje jedynie prawo wstrzymania wypłaty części należnej kwoty w rozsądnej proporcji do treści i wagi reklamacji. Nie zwalnia to klienta z obowiązku zapłaty pozostałej części płatności w uzgodnionym terminie.

Artykuł 13 - Gwarancja

1. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Industrial-Home gwarantuje solidność dostarczonych towarów przez okres dwunastu miesięcy od dostawy. W przypadku uzgodnienia innego okresu gwarancyjnego obowiązują również pozostałe ustępy tego artykułu.

2. Klient musi we wszystkich przypadkach zaoferować Industrial-Home możliwość naprawy każdej wady. Odpowiedzialność Industrial-Home ogranicza się do bezpłatnej naprawy wadliwego towaru lub wymiany tego towaru lub jego części, wszystko to według uznania Industrial-Home.

3. Nie udziela się gwarancji, jeżeli wady są wynikiem:
• Normalnego zużycia
• Niewłaściwe użytkowanie
• Niewykonana lub nieprawidłowo wykonana konserwacja
• Instalacja, (de)montaż, modyfikacja lub naprawa przez klienta lub osoby trzecie Stosować wbrew poradom Industrial-Home

4. Nie udziela się gwarancji na:
• Dostarczone towary, które nie były nowe w momencie dostawy;
• Towary lub części, na które udzielono gwarancji producenta;
• Praca z drewnem (szczegóły w następnym paragrafie artykułu).

5. Ograniczona gwarancja dotyczy wszystkich (dąbowych) części drewnianych. Drewno to produkt naturalny. Drewno używane przez Industrial-Home jest tarte i suszone przy wilgotności od około 8% do 12%, dzięki czemu produkt nadaje się do użytku w ogrzewanym pomieszczeniu. Drewno pochłania wilgoć i oddaje wilgoć w zależności od wilgotności otoczenia. Drewno prawie nie będzie „pracować” (co obejmuje rozszerzanie się, kurczenie, pękanie i/lub wypaczanie), jeśli wilgotność w pomieszczeniu pozostanie na dość stałym poziomie. Poziom wilgotności ma znaczenie dla stopnia obróbki elementów drewnianych, z których składa się dostarczany przedmiot. Do pomiaru wilgotności firma Industrial-Home zaleca użycie higrometru, który należy umieścić na wysokości oczu, z dala od przeciągów i słońca. Industrial-Home zwraca uwagę, że w sezonie grzewczym wilgotność może być bardzo niska, w wyniku czego pojawiają się lekkie pęknięcia. W takim przypadku garnek z wodą na ogrzewaniu lub kuchence może stanowić wystarczające rozwiązanie. Prawie stała wilgotność około 55%, ze spadkiem o około 10% zimą i wzrostem o około 10% latem, jest uważana za zdrowe środowisko życia zarówno dla części drewnianych (dębowych), jak i dla samych użytkowników. W odniesieniu do części drewnianych Industrial-Home udziela jedynie gwarancji na błędy produkcyjne. Nie udziela się gwarancji na obróbkę drewna. Obowiązkiem kupującego jest maksymalne ograniczenie użycia drewna.

Artykuł 14 - Odpowiedzialność

1. Industrial-Home nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane wadami dostarczonych towarów lub w inny sposób, jak również za opóźnienie w dostawie towarów, z wyjątkiem przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa ze strony Industrial-Home .

2. Jeśli Industrial-Home ponosi odpowiedzialność, nigdy nie będzie zobowiązany do naprawienia szkody jakiegokolwiek rodzaju iz jakiegokolwiek powodu, wyższej niż całkowita kwota transakcji między klientem a Industrial-Home.

3. Jeżeli Industrial-Home nie może powołać się na zwolnienie z odpowiedzialności, odpowiedzialność Industrial-Home jest ograniczona do kwoty, którą oferuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Artykuł 15 - Skargi

1. Przez reklamację rozumie się wszelkie reklamacje w związku z wykonaniem umowy. Reklamacje dotyczące jakości dostarczonych towarów lub materiałów lub wykonania prac mogą być zgłaszane przez klienta w Industrial-Home tylko przez złożenie ich w ciągu dwóch dni od dostawy towaru. Możesz to poinformować pod numerem Whatsapp +31619960500, zawsze podając odpowiedni numer zamówienia lub pocztą: info@industrial-home.com. Industrial-Home dąży do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni. Jeśli nie będziemy w stanie rozstrzygnąć reklamacji między nami, powstanie spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.

2. Jeżeli zgłoszenie w tym terminie nie jest racjonalnie możliwe, termin czternastu dni obowiązuje od momentu wykrycia lub możliwości wykrycia wady. Reklamacja musi zawierać opis reklamacji i stwierdzonych wad.

3. Jeżeli okaże się, że produkt jest wadliwy i zostało to zgłoszone w terminie, Industrial-Home wymieni, naprawi lub zwróci reklamację w rozsądnym terminie po pisemnym zgłoszeniu wady. Jeśli zgłosisz reklamację później niż 2 dni po dostawie, nie masz już prawa do naprawy, wymiany lub odszkodowania

Artykuł 16 - Prawo właściwe

Wszystkie umowy, do których niniejsze warunki zostały uznane za obowiązujące, podlegają prawu holenderskiemu.

OGÓLNE WARUNKI DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

Artykuł 1 - Definicje i zastosowanie

W niniejszych warunkach obowiązują następujące definicje:

klient : każda osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w rejestrze handlowym Izby Handlowej lub jej krajowym odpowiedniku;

Dzień: dzień kalendarzowy;

cyfrowy zawartość: dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej;

Trwały nośnik danych: dowolne narzędzie – w tym e-mail – umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście w sposób uniemożliwiający przyszłe konsultowanie lub wykorzystanie przez okres dostosowany do celu, dla którego informacje są przeznaczone, oraz co pozwala na niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji;

Umowa: każda umowa zawarta między przedsiębiorcą a klientem, wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niej, a także wszystkie (akty prawne w przygotowaniu i realizacji umowy;

Umowa na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług, w ramach której dokonuje się wyłącznego lub wspólnego korzystania z jednej lub kilku technik komunikacji na odległość;

Produkt: każdy przedmiot oferowany, który ma być dostarczony lub dostarczony przez przedsiębiorcę na podstawie umowy lub zrównany z nim na podstawie powszechnej opinii. Technika porozumiewania się na odległość: sposób, za pomocą którego można zawrzeć umowę bez konieczności jednoczesnego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu;

Wymagania : niniejszy regulamin

1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do każdej oferty, wyceny i umowy między przedsiębiorcą a klientem, o ile strony nie odstąpiły wyraźnie od tych warunków na piśmie.

2. Zastosowanie jakiegokolwiek zakupu lub innych warunków klienta zostaje wyraźnie odrzucone.

3. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków jest w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo nieważne lub powinno zostać unieważnione, pozostała część niniejszych warunków pozostanie w pełni obowiązująca. W takim przypadku przedsiębiorca i klient rozpoczną konsultacje w celu uzgodnienia nowych postanowień, które zastąpią nieważne lub unieważnione postanowienia, przy czym cel pierwotnych postanowień zostanie w jak największym stopniu uwzględniony.

1. Jeżeli istnieje niepewność co do interpretacji jednego lub więcej postanowień niniejszych warunków, interpretacja musi być zgodna z duchem tych postanowień.

2. Jeżeli pomiędzy stronami zaistnieje sytuacja nieuregulowana niniejszym regulaminem, należy ją ocenić w duchu niniejszego regulaminu.

3. Jeżeli przedsiębiorca nie zawsze wymaga ścisłego przestrzegania tych warunków, nie oznacza to, że jego postanowienia nie mają zastosowania lub że przedsiębiorca utraciłby w jakimkolwiek zakresie prawo do żądania ścisłego przestrzegania tych warunków w innych przypadkach.

Artykuł 2 - Oferta

1. Każda oferta przedsiębiorcy na stronie jest niezobowiązująca.

2. Oczywiste pomyłki lub błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy

3. Każda oferta zawiera taką informację, że dla klienta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

Artykuł 3 - Umowa

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez klienta oferty i spełnienia warunków z nią związanych.

2. Jeżeli Klient przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną.

3. Każda umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym wystarczającej dostępności danych produktów.

Artykuł 4 - Cena

1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie będą podwyższane, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmiany stawek VAT.

2. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów.

3. Ceny podane w ofercie produktów zawierają podatek VAT.

Artykuł 5 - Zapłata i zastrzeżenie własności

1. Klient ma obowiązek niezwłocznie zgłosić niedokładności w podanych lub podanych przedsiębiorcy danych do płatności.

2. Strona internetowa przedsiębiorcy skonfigurowana jest w taki sposób, że zamówienie na produkty nie może zostać zrealizowane przed zapłatą przez klienta całej ceny wywoławczej. Jeżeli pomiędzy przedsiębiorcą a klientem zostały zawarte odmienne umowy (zarówno w przypadku sprzedaży offline, jak i online), każda dostawa będzie podlegać zastrzeżeniu własności uregulowanemu w poniższych paragrafach.

3. Wszystkie towary dostarczone przez przedsiębiorcę w ramach umowy pozostają własnością przedsiębiorcy do czasu należytego wypełnienia przez klienta wszystkich zobowiązań wynikających z umowy (umów) zawartej z przedsiębiorcą, w tym ceny zakupu, wszelkich dopłat należnych na podstawie tych warunki umowy, odsetki, podatki, koszty i odszkodowania.

4. Towary dostarczone przez przedsiębiorcę objęte zastrzeżeniem tytułu własności zgodnie z poprzednim ustępem nie mogą być odsprzedawane i nigdy nie mogą być używane jako środek płatniczy. Klient nie jest upoważniony do zastawiania ani w jakikolwiek inny sposób obciążania rzeczy zastrzeżonych.

5. Klient musi zawsze zrobić wszystko, czego można od niego zasadnie oczekiwać, aby zabezpieczyć własność przedsiębiorcy.

6. Jeżeli osoby trzecie zajmą dostarczony towar zastrzeżony lub zamierzają ustalić lub dochodzić praw do niego, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić przedsiębiorcę.

7. W przypadku chęci skorzystania przez przedsiębiorcę z przysługujących mu praw majątkowych, o których mowa w niniejszym artykule, klient udziela z góry bezwarunkowego i nieodwołalnego zezwolenia przedsiębiorcy oraz osobom trzecim na wyznaczenie przez przedsiębiorcę do wszystkich miejsc, w których majątek przedsiębiorcy znajduje się i te towary do odebrania.

Artykuł 6 - Dostawa i wykonanie

1. Przedsiębiorca dołoży należytej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty.

2. Zasadniczo miejscem dostawy jest adres klienta powiązany z jego rejestracją w Izbie Handlowej (w Holandii) lub odpowiednik krajowy.

3. Jeżeli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby udostępnić produkt zastępczy

4. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy aż do momentu dostarczenia konsumentowi lub wcześniej wyznaczonemu i podanemu do wiadomości przedstawicielowi przedstawicielowi, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 7 - Reklama i prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonego towaru pod kątem wad niezwłocznie po jego udostępnieniu. Czyniąc to, klient powinien sprawdzić, czy jakość i/lub ilość odpowiada uzgodnionym.

2. Przy zakupie produktów Klient ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 (trzydziestu) dni. Termin ten rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu produktu przez klienta lub przedstawiciela z góry wyznaczonego przez klienta i podanego przedsiębiorcy.

3. W tym okresie klient będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Klient rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zachować produkt. Jeśli klient skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeśli to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu do przedsiębiorcy, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.

4. W przypadku późniejszego zgłoszenia wady klient traci prawo do naprawy, wymiany lub odszkodowania.

5. Terminowe złożenie przez klienta reklamacji nie wstrzymuje jego obowiązku zapłaty. W takim przypadku klient pozostaje zobowiązany do zakupu i zapłaty za inne zamówione produkty.

Artykuł 8 - Wykonanie umowy - Zgodność

Klient ma świadomość, że prawie wszystkie produkty oferowane i sprzedawane przez przedsiębiorcę nie są nowe w tym sensie, że po wyprodukowaniu miały kilku właścicieli. Duża liczba produktów jest w takim wieku, że przedsiębiorca nie wie lub nie może wiedzieć, jaka była historia w sensie użytkowania i właścicieli. Zakup produktów oferowanych przez przedsiębiorcę odbywa się zatem niezwłocznie.

Artykuł 9 - Odpowiedzialność

1. Przedsiębiorca odpowiada tylko za szkody bezpośrednie. Odpowiedzialność za szkody pośrednie, w tym utratę zysków, szkody wtórne, utratę pieniędzy, utracone oszczędności i szkody spowodowane przerwami w działalności, jest wyraźnie wykluczona.

2. Przez szkodę bezpośrednią rozumie się wyłącznie uzasadnione koszty ustalenia przyczyny i zakresu szkody, o ile ustalenie dotyczy szkody w rozumieniu niniejszych warunków, wszelkie uzasadnione koszty poniesione w celu zrekompensowania wadliwego wykonania Przedsiębiorcy o udzielenie odpowiedzi na umowę, w zakresie, w jakim można je przypisać przedsiębiorcy i poniesionych uzasadnionych kosztów w celu zapobieżenia lub ograniczenia bezpośredniej szkody, o której mowa w niniejszych ogólnych warunkach.

3. Wszelka odpowiedzialność za szkodę bezpośrednią poniesioną przez przedsiębiorcę w stosunku do klienta, z jakiegokolwiek powodu, jest ograniczona na zdarzenie (przy czym połączony ciąg zdarzeń liczy się jako jedno zdarzenie) do kwoty faktury faktycznie zapłaconej przedsiębiorcy przez klienta za wadliwy produkt w tym przypadku, który spowodował rzekomą szkodę.

4. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiejkolwiek natury, spowodowane faktem, że przedsiębiorca powołał się na błędne i/lub niepełne informacje przekazane przez lub w imieniu klienta.

Artykuł 10 - Odszkodowanie

1. Klient zwalnia przedsiębiorcę z wszelkich roszczeń osób trzecich, które poniosły szkodę w związku z wykonaniem umowy, a której przyczyna leży po stronie innej niż przedsiębiorca.

2. W przypadku zwrócenia się do przedsiębiorcy w tym celu przez osoby trzecie, klient jest zobowiązany do udzielenia przedsiębiorcy pomocy sądowej i pozasądowej oraz do niezwłocznego uczynienia wszystkiego, czego można od niego w takim przypadku oczekiwać. Jeżeli klient nie podejmie odpowiednich środków, przedsiębiorca ma prawo zrobić to sam bez zawiadomienia o zwłoce. Wszelkie koszty i szkody po stronie przedsiębiorcy i osób trzecich, które wynikną z tego tytułu, w pełni obciążają rachunek i ryzyko klienta.

Artykuł 11 – Siła wyższa

1. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do spełnienia jakiegokolwiek zobowiązania wobec Klienta, jeżeli przeszkodzi mu do tego niezawiniona i niezawiniona przez prawo, ustawa lub ogólnie przyjęta na jego rzecz okoliczność. .

2. Przez siłę wyższą w niniejszych ogólnych warunkach rozumie się, oprócz tego, co jest w tym zakresie rozumiane w prawie i orzecznictwie, wszelkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane i nieprzewidziane, na które przedsiębiorca nie może wywierać żadnego wpływu, ale przez które

3. Przedsiębiorca nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Przedsiębiorca ma również prawo powołać się na siłę wyższą, jeżeli okoliczność uniemożliwiająca (dalsze) wykonanie umowy wystąpi po tym, jak przedsiębiorca powinien był wypełnić swoje zobowiązanie.

4. Przedsiębiorca może zawiesić zobowiązania wynikające z umowy na czas trwania siły wyższej. Jeżeli okres ten trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę, bez obowiązku zapłaty drugiej stronie odszkodowania.

5. O ile przedsiębiorca wykonał częściowo lub będzie mógł wykonać swoje zobowiązania wynikające z umowy w chwili wystąpienia siły wyższej, a odpowiednia część do spełnienia ma samoistną wartość, przedsiębiorca jest uprawniony do spełnienia lub spełnienia zobowiązania już wypełnione, część do osobnego zafakturowania. Klient jest zobowiązany do opłacenia tej faktury tak, jakby była to odrębna umowa.

Artykuł 12 - Prawo właściwe i spory

1. Umowy między przedsiębiorcą a klientem, do których mają zastosowanie niniejsze warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu, nawet jeśli zobowiązanie jest w całości lub w części wykonywane za granicą. Wyklucza się zastosowanie Konwencji Wiedeńskiej o sprzedaży.

2. Spory można składać wyłącznie do właściwego sądu w okręgu South Holland.

3. Przedsiębiorca jest uprawniony do odzyskania od konsumenta wszelkich kosztów, jakie zostaną poniesione w związku ze sporami, zarówno sądowymi, jak i pozasądowymi - w tym, ale nie wyłącznie, pełnych kosztów adwokackich.

Artykuł 13 - Zmiana warunków

1. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Zawsze obowiązuje wersja obowiązująca w chwili nawiązania z przedsiębiorcą odpowiedniego stosunku prawnego. Zaleca się, aby Klient regularnie sprawdzał Regulamin pod kątem zmian.